Produkty
Reklamný prúžok
Úvod Aktuality Recyklačný poplatok za tovar pri predaji elektrospotrebičov
Recyklačný poplatok za tovar pri predaji elektrospotrebičov PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Sobota, 05 December 2015 15:36

Dobrý deň,

viete mi, prosím, poskytnúť informáciu, či od 1.1.2016 musí bloček z RP obsahovať hodnotu recyklačného poplatku za tovar pri predaji elektrospotrebičov?

Ďakujem.

Dobrý deň,

Podľa zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v z. n. p. (ďalej „zákon č. 289/2008 Z. z.“) používanie elektronickej alebo virtuálnej registračnej pokladnice (ďalej „pokladnica“) sa vzťahuje na fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá na základe oprávnenia na podnikanie podľa § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov predáva tovar alebo poskytuje vymedzené služby, pričom za predaj tovaru alebo za poskytnutie týchto služieb prijíma tržby v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť.

Podľa § 2 písm. j) citovaného zákona tovarom je akýkoľvek výrobok, polotovar, materiál alebo surovina predávaný podnikateľom.

Podľa § 2 písm. k) zákona č. 289/2008 Z. z. službou, na ktorú sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v pokladnici je služba označená v Štatistickej klasifikácii ekonomických činností uvedená v prílohe č. 1 cit. zákona.

Na základe uvedeného povinnosť používania pokladnice sa vzťahuje na podnikateľov, ktorí súčasne spĺňajú tieto podmienky:

  • na základe oprávnenia na podnikanie (§ 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) predávajú tovar alebo poskytujú službu uvedenú v prílohe č. 1 zákona č. 289/2008 Z. z.,
  • prijímajú úhradu v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť.

Nakoľko recyklačný poplatok nie je tržbou na účely zákona č. 289/2008 Z. z. (nejde o predaj tovaru ani o službu, ktorá je uvedená v prílohe č. 1  citovaného zákona), povinnosť použiť registračnú pokladnicu na prijatie tohto poplatku nevzniká.  


S pozdravom,

Ing. Lia Košalová
oddelenie služieb pre verejnosť
Finančné riaditeľstvo SR
Banská Bystrica