Produkty
Reklamný prúžok
Úvod Aktuality Etický kódex spoločnosti
Etický kódex spoločnosti PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Piatok, 26 Február 2021 13:12

Všeobecné pravidlá Etického kódexu zamestnancov

 1. Stotožňujeme sa s poslaním, cieľmi a filozofiou S.A. spol. s r.o. a budeme obhajovať jej záujmy.
 2. Všetky aktivity vykonávame v súlade so zákonmi, dodržiavame interné smernice a predpisy.
 3. Chránime firemné aktíva, technológie a informačné systémy a chránime firemné informácie.
 4. Chránime zákaznícke dáta a informácie.
 5. Staráme sa o vlastné pracovné prostredie a chránime životné prostredie.
 6. Nekonáme v rozpore s dobrými mravmi, neprijímame finančné dary ani iné osobné výhody.
 7. S priamou konkurenciou uplatňujeme princíp hospodárskej súťaže.
 8. Snažíme sa vyvarovať konfliktom a rešpektujeme sa navzájom, i voči svojmu okoliu.
 9. K zákazníkom sa správame ústretovo a úctivo.
 10. Dbáme o svoje zdravie, preferujeme princíp prevencie.

Dôvernosť informácií

Zamestnanci majú prístup k dôležitým informáciám, ktoré sa týkajú spoločnosti, jej vlastníkov, zákazníkov, dodávateľov a iných tretích strán. Tieto informácie sú dôverné a za žiadnych okolností nesmú byť zverejňované osobám mimo S.A. spol. s r.o.. Povinnosť mlčanlivosti sa vzťahuje aj na obsah pracovnej zmluvy a všetkých jej príloh.

Počas trvania pracovného pomeru (plnenia dohody alebo zmluvy) je povinný zamestnanec zachovávať mlčanlivosť voči tretím osobám ohľadom všetkých informácií o S.A. spol. s r.o., jej vlastníkoch a zákazníkoch, bez ohľadu na to, ako sa o nich dozvedel. Tieto informácie nesmie zamestnanec žiadnym spôsobom zneužiť vo svoj prospech, alebo v prospech tretích osôb. Povinnosť mlčanlivosti sa vzťahuje na informácie týkajúce sa zákazníkov, pripravovaných zákaziek a ponúk, obchodných partnerov, produktov a cien, účtovných a daňových údajov a informácií týkajúcich sa finančných, obchodných a technických dát S.A. spol. s r.o.. Zamestnanec môže poskytovať tretím stranám len tie informácie, ktoré sú oficiálne určené pre verejnosť alebo ktoré sú bežne dostupné a známe.

Všetky materiály, ktoré obsahujú dôverné informácie a sú v papierovej podobe sa pri ich likvidácii nesmú vkladať do odpadkových košov, ale je potrebné ich skartovať.

Konflikt záujmov

Za konflikt záujmov S.A. spol. s r.o. a zamestnanca sa považuje výkon konkurenčnej činnosti alebo iné konanie, ktoré je v rozpore so záujmami S.A. spol. s r.o.. Za konflikt záujmov sa považuje nasledovné správanie:

 • negatívne ovplyvňovanie rokovaní S.A. spol. s r.o. alebo transakcií medzi S.A. spol. s r.o. a tretími stranami,
 • zneužívanie majetku S.A. spol. s r.o. vo svoj prospech,
 • poskytovanie poradenstva alebo inej pomoci konkurenčnej spoločnosti S.A. spol. s r.o.,
 • prijímanie a ponúkanie osobných darov, finančných odmien alebo iných pozorností s cieľom ovplyvňovania obchodných zmlúv a transakcií,
 • využívanie svojej pracovnej pozície na ovplyvňovanie, alebo nútenie iného zamestnanca uskutočniť niečo, čo by malo za výsledok osobný zisk.

Podvodné a nekalé postupy

Zamestnanci S.A. spol. s r.o. nesmú vyvíjať žiadne podvodné alebo nekalé aktivity vrátane takých, ktoré súvisia s S.A. spol. s r.o., jej zákazníkmi, dodávateľmi a inými partnermi. Za podvodné a nekalé postupy sa považujú nasledovné:

 • krádež, podvod, sprenevera,
 • nepravdivá alebo nadmerná fakturácia,
 • nepovolené alebo neoprávnené ponúknutie a prijatie peňazí, tovaru alebo služieb,
 • žiadosť o preplatenie výdavkových dokladov na vyššie sumy, ako boli skutočne realizované.

Ochrana majetku a duševného vlastníctva spoločnosti

Každý zamestnanec S.A. spol. s r.o. je povinný ochraňovať duševný a hmotný majetok spoločnosti. Telefóny, elektronická pošta, internet, ako aj všetky počítačové zariadenia, hardvér a softvér sa používajú zásadne len na pracovné účely okrem nevyhnutných prípadov.
Papierové dokumenty a dáta v elektronickej podobe, zachytené písomne alebo inak zamestnanci nesmú využívať, kopírovať ani prenášať  za iným, ako pracovným účelom.

Alkohol a drogy na pracovisku

Konzumácia alkoholu, požívanie drog alebo iných omamných látok je v priestoroch S.A. spol. s r.o. zakázané. Jedinou výnimkou je konzumácia alkoholu pri príležitosti významných obchodných stretnutí alebo udalostí firmy alebo zamestnancov.

V Bratislave, dňa 01.01.2018
Konatelia spoločnosti: TT, IT


Posledná úprava Piatok, 26 Február 2021 13:16