Produkty
Reklamný prúžok
Úvod Produkty Fiskálne tlačiarne Tipy
Tipy
Index článku
Tipy
EASYCOMM.EXE ako service v NT 4.0
Zmena DPH
Volanie Windows DLL ovládača
Volanie Windows DLL ovládača fiskálneho modulu EASY-POS.96

     Pre fiskálny modul EASYPOS.96 pre systémy Windows je dostupný ovládač vo forme DLL knižnice. Systém Windows spravuje DOS programy oddelene od Windows programov v pamäti. Preto nie je možné priamo z DOS programov používať rôzne Windows ovládače. V rámci postupného prechodu na Windows platformu si Vám dovoľujeme predstaviť spôsob používania Windows ovládača fiskálneho modulu EASYPOS.96 z DOS programov.
Volanie DLL

     Windows ovládač môžu priamo používať Windows programy. Preto treba mať krátky Windows program, ktorý bude ovládať DLL ovládač. Takýto program sa dá zavolať pomocou DOS funkcie EXEC na spustenie. Windows keď zistí, že ide o Windows native program, prejde z DOS virtual machine do Windows native. Tým sa zabezpečí vyvolanie Windows DLL ovládača.
     Pre takýto windows program treba zabezpečiť údaje, ktoré sa majú odovzdať ovládaču. Najjednoduchším spôsobom je vytvoriť riadiaci súbor z DOS aplikácie a čakať súbor vytvorený z Windows programu (ktorý sme zavolali).

     Jedným takýmto Windows programom je program EPOSFILE.EXE. Tento program číta údaje zo súboru IN.DAT, ktoré posiela ovládaču na spracovanie a generuje súbor OUT.DAT, kde je vrátený stav spracovania údajov.
Formát údajov v súbore IN.DAT je skoro totožný s príkazmi fiskálneho modulu. Rozdiel je nepatrný, príkazy neobsahujú úvodnú sekvenciu <esc>; . Typický príklad:

S;0
L;1;5600000;D;Odpaľovacie zariadenie
L;15;18000000;D;Jadrová hlavica
L;15;2500000;D;Nosná raketa
K

Výstupný súbor OUT.DAT môže mať iba nasledujúci obsah:
OK    // všetky príkazy v IN.DAT prebehli v poriadku
IV;<index> = <hodnota>    // vrátenie hodnoty <hodnota> pre premennú <index>
E<číslo>    // chyba pri vykonávaní riadku <číslo>
E<číslo> : <chyba>    // chyba pri vykonávaní riadku <číslo>, zistená chyba <chyba>

     Tento program pri každom spustení načítava ovládač do pamäte a po skončení práce ho z pamäte odstraňuje. Aby sa tomu predišlo, existuje program LOADEPOS.EXE, ktorý načíta ovládač rezidentne do pamäte. Ako vhodné miesto spustenia tohto programu sa ukázalo spustenie hneď po štarte systému Windows - priečinok "Po spustení" (Startup).

Časový sled použitia takejto komunikácie:

    1. vytvorenie súboru IN.DAT z DOS aplikácie
    2. zavolanie Windows programu EPOSFILE.EXE
    3. čakanie, pokiaľ nie je vytvorený súbor odpovede OUT.DAT
    4. interpretácia vrátenej odpovede

Poznámka:
     Komunikačné príkazy pre Windows DLL ovládač sú mierne odlišné od ovládačov 2.3x. Hlavné rozdiely sa dajú zhrnúť do nasledovných bodov:

    1. jednotlivé časti príkazu sú oddelené znakom ";" (namiesto ",")
    2. číselne hodnoty podporujú desatinnú čiarku na slovenskej numerickej klávesnici - znak "," desatinná bodka zostala zachovaná
    3. niektoré príkazy už nie sú podporované: prestali mať význam, alebo boli nahradené iným príkazom

     Bližšie informácie ohľadom ďalších zmien sa nachádzajú v dokumentoch, distribuovaných v balíku pre Windows DLL ovládač - EP3xxW16.EXE