Produkty
Reklamný prúžok
Úvod Produkty Fiskálne tlačiarne Návrh dodatku k fiskálnemu zákonu zo dňa 17.6.2014
Návrh dodatku k fiskálnemu zákonu zo dňa 17.6.2014

306
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet

 

zo 17. júna 2014

37. K čl. III pred doterajší bod 1 sa vkladá nový bod 1, ktorý znie:

„1. V § 4 ods. 2 sa písmeno b) dopĺňa devätnástym bodom, ktorý znie:

„19. on-line  pripojenie s informačnými systémami finančnej správy, pričom podmienky on-line pripojenia ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo financií Slovenskej republiky.“.“.

Doterajšie body je potrebné primerane prečíslovať. 

Účinnosť tohto bodu sa navrhuje 1.1.2015, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti návrhu zákona.

Navrhuje sa, aby elektronická registračná pokladnica umožňovala on-line pripojenie so systémami finančnej správy, pričom ďalšie podmienky takéhoto pripojenia budú ustanovené vyhláškou, ktorú vydá Ministerstvo financií SR. 

38. K čl. III doterajší bod 2 znie:

„2. V § 16b ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Ak daňový úrad alebo colný úrad neuloží pokutu rozhodnutím na mieste, postupuje podľa osobitného predpisu19).“.“.

Účinnosť tohto bodu sa navrhuje 1.10.2014, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti návrhu zákona. 

Dôvodom je skutočnosť, že pri niektorých skutkových podstatách správnych deliktov nie je možné bez ďalšieho dokazovania spoľahlivo zistiť skutkový stav a rozhodnúť o pokute na mieste. 

39. K čl. III čl. III sa dopĺňa bodmi 5 až 7, ktoré znejú:

„5. V § 16b ods. 6 písmeno b) znie:

„b) pri každom ďalšom zistení porušenia podľa § 16a písm. a) až d),  am) a ap), pri ktorom došlo ku kráteniu prijatých tržieb, okrem  pokuty uloženej podľa odseku 2 písm. a) alebo písm. d) podá návrh na zrušenie živnostenského oprávnenia.18a)“.                                              

Účinnosť tohto bodu sa navrhuje 1.10.2014, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti návrhu zákona.

 Podanie návrhu na zrušenie živnostenského oprávnenia je citeľným zásahom do práv a právom chránených záujmov fyzických osôb a právnických osôb. S prihliadnutím na uvedené sa navrhuje inštitút návrhu na zrušenie živnostenského oprávnenia využívať vtedy, ak je colným úradom alebo daňovým úradom spoľahlivo preukázané, že došlo k takému porušeniu zákona, následkom ktorého je krátenie prijatých tržieb. V niektorých prípadoch, najmä v súvislosti s aplikáciou skutkovej podstaty správneho deliktu uvedeného v § 16a písm. c) zákona č. 289/2008 Z. z., ide výhradne o formálne nedostatky pokladničného dokladu, bez príčinnej súvislosti vo vzťahu ku kráteniu prijatých tržieb.

 

6. V § 16b ods. 9 sa za slová  „§ 16a písm. ao) a“ vkladajú slová „po označení predajného miesta podľa odseku 8“.  

Účinnosť tohto bodu sa navrhuje 1.10.2014, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti návrhu zákona.

 Navrhuje sa, aby daňový úrad alebo colný úrad pri porušení zákazu predávať tovar alebo poskytovať službu na predajnom mieste, podal návrh na zrušenie živnostenského oprávnenia až po označení predajného miesta o tomto zákaze.

7. Za § 18c sa vkladá § 18ca, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠18ca

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015

  (1) Výrobca, dovozca alebo distribútor elektronickej registračnej pokladnice môže od 1. januára 2015 uvádzať na trh len elektronickú registračnú pokladnicu, ktorá  spĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 1 až 3 zákona účinného od 1. januára 2015.

 (2)  Podnikateľ, ktorému vznikne povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu prvýkrát od 1. januára 2015, je povinný na evidenciu prijatých tržieb používať elektronickú registračnú pokladnicu, ktorá spĺňa  požiadavky podľa zákona účinného od 1. januára 2015.

(3) Elektronickú registračnú pokladnicu, ktorú podnikateľ používal pred 1. januárom 2015, môže používať aj naďalej s tým, že pri jej výmene za novú  je povinný ju vymeniť len za elektronickú registračnú pokladnicu,  ktorá  spĺňa požiadavky podľa znenia § 4 ods. 1 až 3 účinného od 1. januára 2015.“.“.  

 Účinnosť tohto bodu sa navrhuje 1.1.2015, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti návrhu zákona.

S prihliadnutím na to, že v budúcnosti sa plánuje uskutočniť on-line pripojenie elektronických registračných pokladníc s informačnými systémami finančnej správy, navrhuje sa, aby od 1. januára 2015 výrobcovia, dovozcovia a distribútori registračných uvádzali na trh už len také pokladnice, ktoré takéto pripojenie zabezpečia. Zámerom takéhoto riešenia je, aby sa podnikatelia takýmito elektronickými registračnými pokladnicami postupne vybavili, čím sa predíde ich nárazovému obstarávaniu.

Podnikatelia, ktorí už v súčasnosti používajú elektronické registračné pokladnice, tieto budú môcť používať aj naďalej, ale ak sa takíto podnikatelia rozhodnú vymeniť registračnú pokladnicu za novú, musia si zaobstarať už elektronickú registračnú pokladnicu s vybavením na on-line pripojenie.

Podnikatelia, ktorí začnú prvýkrát používať registračnú pokladnicu od 1. januára 2015, sú povinní si zaobstarať  elektronickú registračnú pokladnicu s vybavením na on-line pripojenie.