Produkty
Reklamný prúžok
Úvod Produkty KPI factory Modul Prestoje
Modul Prestoje

module logoModul prehľadne zobrazuje dôvody vzniknutých časových strát (technologické a prevádzkové prestoje, poruchy, plánované prestoje) počas prevádzky strojného zariadenia, výrobných a montážnych liniek. Užívateľovi modul poskytuje informácie, ktoré časové straty (dôvody) spôsobili počas prevádzky najväčší pokles efektívnosti zariadenia OEE (Overall Equipment Effectiveness).

6 veľkých strát na zariadení

 Systém umožňuje výrobným manažérom mať k dispozícii analýzu prestojov za okamih, v ľubovoľnom časovom intervale pre všetky sledované strojné zariadenia a linky vo výrobe. Následne zlepšovateľským tímom sa veľmi výrazne skracuje čas reakcie na vzniknutý problém pri identifikácii úzkeho miesta, meranie 6 veľkých strát, monitoringu účinku nápravných opatrení. Postup zvyšovania OEE


Ušetrený čas z vyhodnocovania dát môžu zlepšovateľské tímy využiť hlavne na definovanie príčin prestojov, nápravných opatrení a implementáciu nápravných opatrení do praxe. Časové straty sú vyhodnocované pomocou kodovnika prestojov, ktoré zadáva operátor  strojného zariadenia  počas jeho prevádzky.


Funkcie:

Funkcie modulu sú programované na mieru podľa špecifikácie zákazníka,  základné funkcie sú nasledovné:

 • Systém dokáže vyhodnotiť , ktorý stroj v linke má najväčšie prestoje, ktorá konštrukčná časť stroja je najporuchovejšia,  ktorý  prvok konštrukčnej časti stroja spôsobil poruchu, ktorá konštrukčná časť nástroja spôsobuje poruchu, podiel plánovaných prestojov.
  Štruktúra analýzy prestojov pre linky
  Štruktúra analýzy prestojov pre stroje
 • Analýza prestojov je zobrazovaná graficky – stĺpcové, koláčové, pareto grafy
  Príklad paretového grafu
 • Prestoje sú kvantifikované časom a početnosťou, pre vyhodnocovanie systém používa princíp podľa pareta 80/20 t.j. 80% problému je spôsobených 20% príčin, v grafoch je paretou princíp vizualizovaný červenými stĺpcami
 • Systém vyhodnocuje prestoje v časovom intervale smena/deň/týždeň/mesiac/rok. Dáta systém filtruje aj podľa operátorov daných zmien, 
 • Modul vyhodnocuje analýzu prestojov horizontálne pre stroje, linky a vertikálne pre strediská, produkty ak je to vhodné.
  Vertikálna štruktúra systému
 • Modul ponúka  zostavy preddefinovaných vizuálnych reportov prestojov zariadení a liniek za účelom  vizualizácie a prezentácie výsledkov na  informačných tabuliach výrobným pracovníkom, alebo ako prípravu zlepšovateľského tímu na zlepšovateľsky workshop
  Ukážka vizualizácie linky
  Ukážka vizualizácie stroja

Obrázky

Obr. č. 1
6 veľkých strát na zariadení
Obr. č. 2
Štruktúra analýzy prestojov pre linky
Obr. č. 3
Štruktúra analýzy prestojov pre stroje
Obr. č. 4
Príklad paretovej analýzy
Obr. č. 5
Príklad filtrovania údajov
Obr. č. 6
Ukážka vizualizácie linky
Obr. č. 7
Ukážka vizualizácie stroja
Obr. č. 8
Príklad paretového grafu
Obr. č. 9
Vertikálna štruktúra systému
Obr. č. 10
Postup zvyšovania OEE