Produkty
Reklamný prúžok
Úvod Produkty KPI factory Modul Kvalita
Modul Kvalita

module logo Modul Kvalita je komplexný modul pre sledovanie a spracovanie údajov o kvalite produkcie. Umožňuje sledovať kvalitu produkcie, tlačiť Týždenný report kvality, Výrobný výkaz , Týždenný report kvality pre tímy.

Modul flexibilne a prehľadne zobrazuje dôvody vzniku nekvality produktov  vo výrobných procesoch. Užívateľovi modul poskytuje informácie, ktoré dôvody nekvality (zmätky, opravy) spôsobili počas prevádzky najväčší nárast ukazovateľov zmätkovitosti a opráv, ppm. 
Monitoring kvality


Systém umožňuje výrobným manažérom mať k dispozícii analýzu nekvality produktov za okamih, v ľubovoľnom časovom intervale pre všetky sledované procesy vo výrobe. Procesný inžinieri  sú odbremenení od prácneho vyhodnocovania dát , zvyšuje sa ich reakcia, flexibilita reagovať na problém. Zároveň majú väčší čas na hľadanie príčin vzniku nekvality produktov a ich systematické odstránenie v procese. Dôvody nekvality  sú vyhodnocované pomocou kódovníka kvality, ktoré zadáva operátor  procesu  počas prevádzky. 


Pri riešení problémov nekvality vo výrobe pomocou PDCA cyklu PDCA cyklus ,  je veľmi výhodné mať k dispozícii zmerané procesy v každom okamihu.  Skracuje sa celkový čas riešenia problému hlavne v krokoch „PLAN – kvantifikovanie nekvality“ a „CHECK – monitoring účinku riešenia nekvality“. Taktiež sa zvyšuje pravdepodobnosť vykonanie riešenia problémov každodennej výrobnej operatíve vo všetkých štyroch krokov PDCA cyklu.


Funkcie:

Funkcie modulu sú programované na mieru podľa špecifikácie zákazníka,  základné funkcie sú nasledovné:

 • Procesná analýza kvality ponúka trendy vývoja zmätkovitosti, opráv, paretovú analýzu dôvodov nekvality, ktorý typ produktu spôsobuje najväčšiu nekvalitu, ktorá zmena alebo výrobný tím spôsobuje najväčšiu nekvalitu, časový vývoj výskytu dôvodu nekvality, ktorá operácia v linke spôsobuje najväčšiu nekvalitu
  Štruktúra analýzy nekvality
 • Analýza kvality je zobrazovaná graficky – stĺpcové, koláčové, pareto grafy
  Príklad grafu kvality
 • Zmätky a opravy sú kvantifikované početnosťou, pre vyhodnocovanie systém používa princíp podľa pareta 80/20 t.j. 80% problému je spôsobených 20% príčin, v grafoch je paretov princíp vizualizovaný červenými stĺpcami
 • Systém vyhodnocuje analýzu kvality v časovom intervale smena/deň/týždeň/mesiac/rok. Dáta systém filtruje aj podľa operátorov daných zmien,
 • Modul vyhodnocuje analýzu kvality horizontálne pre výrobne procesy a vertikálne pre strediská, produkty ak je to vhodné.
  Vertikálna štruktúra systému
 • Modul ponúka  zostavy preddefinovaných vizuálnych reportov nekvalitných výrobných procesov za účelom  vizualizácie a prezentácie výsledkov na  informačných tabuliach výrobným pracovníkom, alebo ako prípravu zlepšovateľského tímu na zlepšovateľsky workshop.
  Týždenný report kvality

Obrázky

 

Obr. č. 1
Monitoring kvality
Obr. č. 2
PDCA cyklus
Obr. č. 3
Štruktúra analýzy nekvality
Obr. č. 4
Príklad grafu kvality
Obr. č. 5
Vertikálna štruktúra systému
Obr. č. 6
Týždenný report kvality