Produkty
Reklamný prúžok
Úvod Produkty KPI factory
KPI factory
KPIfactory je informačný systém určený pre operačný manažment výrobných podnikov. Ponúka veľmi efektný integrovaný systém zberu vstupných výrobných dát z pracovísk, meranie a vyhodnotenie výrobných ukazovateľov (KPI), časových strát na zariadeniach, dôvody vzniku nekvality produktov vo výrobných procesoch. Výstupné zozstavy sú vo forme tabuliek a grafov a je možné ich exportovať do formátov Adobe Acrobat a Microsoft Excel.

Technický popis

aaaInformačný systém je založený na architektúre klient – server. Klientské prostredie je dostupné z ľubovoľného internetového prehliadača

Ďalšie informácie...
 
Modul Číselníky

module logoPomocou tohto modulu je možné upravovať, dopĺňať, mazať, zadávať časový priebeh kmeňových dát (napr. takt liniek) číselníkov, zadávanie cieľov a ich časového priebehu pre sledované ukazovatele.,  / rozširovať číselníky systému, napr. Jednotlivé linky, cyklové časy, kódy prestojov a pod.

Ďalšie informácie...
 
Modul Kvalita

module logo Modul Kvalita je komplexný modul pre sledovanie a spracovanie údajov o kvalite produkcie. Umožňuje sledovať kvalitu produkcie, tlačiť Týždenný report kvality, Výrobný výkaz , Týždenný report kvality pre tímy.

Ďalšie informácie...
 
Modul Ukazovatele

Modul prehľadným spôsobom vyhodnocuje, zobrazuje v tabuľkovej,  grafickej forme dosahované hodnoty a trendy sledovaných ukazovateľov operačného manažmentu výrobných prevádzok voči stanoveným cieľom v zvolenom časovom intervale. Manažérom  ponúka v reálnom čase ucelený pohľad na všetky sledované operačné ukazovatele pracoviska, strediska a pomáha mu identifikovať, kde a aké sú najväčšie problémy a plytvania. 

Ďalšie informácie...
 
Modul Kapacity
aaModul kapacity je praktický manažérsky nástroj určený pre meranie využitia a plánovanie potreby strojných kapacít výrobného podniku. Nachádza uplatnenie v operatívnom plánovaní výroby, pri plánovaní a zavádzaní nových produktov do výroby, projektovanie výrobných systémov, vykonávanie medzi podnikových transferov výrob produktov, plánovaní investícii pre stroje a zariadenia.
Ďalšie informácie...
 
Modul Vstupy

module logo Modul umožňuje zadanie vstupných dát z výrobných procesov (produkcia, zmenové údaje, záznam o prestojoch stroja, záznam o kvalite) , ktoré sú potrebné pre výpočet výrobných ukazovateľov, vyhodnotenie analýzy kvality a prestojov.

Ďalšie informácie...
 
Modul Plán

module logoModul umožňuje zadanie vstupných informácii o výrobnom pláne pre dané obdobie a zároveň poskytuje informácie o plnení plánu výrobných pracovísk. Modul je priamo prepojený s modulmi ukazovatele a monitor, kde sa zobrazujú informácie o plnení plánu vertikálne za strediská, produkty.

Ďalšie informácie...
 
Modul Prestoje

module logoModul prehľadne zobrazuje dôvody vzniknutých časových strát (technologické a prevádzkové prestoje, poruchy, plánované prestoje) počas prevádzky strojného zariadenia, výrobných a montážnych liniek. Užívateľovi modul poskytuje informácie, ktoré časové straty (dôvody) spôsobili počas prevádzky najväčší pokles efektívnosti zariadenia OEE (Overall Equipment Effectiveness).

Ďalšie informácie...
 
Modul Monitor

aaModul Monitor je vizuálny nástroj, ktorý vo forme tabuľky prehľadne zobrazuje aktuálne hodnoty kľúčových ukazovateľov daných produktov alebo stredísk. Úroveň dosahovaných cieľov ukazovateľov je vizualizovaná farebne „princíp semafor“

Ďalšie informácie...